Search results for "icon-theme"

1.

Kora

Full Icon Themes by tarma
Kora icon theme for dark and light UI. *kora - for dark themes with dark panel *kora-light - for light themes with dark panel (depends on Kora) *kora-light-panel - for light themes with light panel (depends on Kora and Kora-light) *kora-grey - icon theme with grey folder/places...
icon-theme icons korla linux tarma unix
9.3
Jan 14 2023